Badan Permusyawaratan Desa

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah lembaga permusyawaratan di Desa 

Siyam Muthohar

Siyam Muthohar

Ketua 1

Ari Sumanto

Ari Sumanto

Ketua 2

Suyanto

Suyanto

Sekretaris

Dianto

Dianto

Anggota

Teguh Sudaryanto

Teguh Sudaryanto

Anngota

Kawruh Nur hidayat

Kawruh Nur hidayat

Anngota

Tutugo darto Suwito

Tutugo darto Suwito

Anngota

Makmur diyah asbari

Makmur diyah asbari

Anngota

Rum hidajat

Rum hidajat

Anngota

Warno

Warno

Anngota

Nur Fuad

Nur Fuad

Anngota